Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Procházka pravěkem aneb Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem (animační muzejní program)

Cílová skupina: žádná
Tématická oblast: historické
Téma: pravěk
Cíl: seznámit návštěvníky s charakteristickými rysy vznikající lidské společnosti, jejími zákonitostmi a způsoby přežití, přiblížit život a dílo Homo Sapiens Sapiens


Archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově zahrnuje artefakty v časovém rozpětí od paleolitu až po raný novověk.
Výchovně vzdělávací program ve stálé expozici Archeologie Přerovska je doplněn zážitkovou animací s využitím smyslového vnímání a metod artefiletické hry. Názorně poukazuje na um a kvalitu schopností pravěkého člověka. Návštěvníka aktivně seznamuje nejen s věcmi potřeby všedního dne tehdejších lidí, ale vůbec i s jejich životními podmínkami a jejich genialitou primární schopnosti přežití. Cíleně se věnuje i problematice pohřebního ritu.
Program formuje studijní dovednosti z oblasti prvouky, dějepisu, výtvarné výchovy a českého jazyka.

Aktivity v muzejní expozici:
1. Netradiční prohlídka expozice „s pravěkým průvodcem“ – zakryté oči šátkem, stimulace ostatních smyslů – upřednostnění poznávání sluchem a hmatem jako úvodní motivační prvek (vytváření pocitu sounáležitosti „pravěké skupiny Homo Sapiens S.“).
2. Posezení u hrobu válečných bojovníků (klenuté prostory sklepení jako imitace jeskyně) – poslech nahrávky s tematikou dobového boje a zvuků pravěkých zvířat.
3. Výklad učiva s přidanou hodnotou hmatové dílny (objektové učení – seznámení návštěvníků s originálním paleontologickým materiálem i kopiemi předmětů všedního dne).
4. Hra na hledání muzeálií (předmětů potřebných k přežití) a vyhledávání k nim potřebných informací – prohlídka s průvodcem expozicí, obohacená praktickým přiřazováním částí odborných textů či obrazovou dokumentací).
5. „Badatelský list aneb Jak se stát dobrým archeologem“ – teoretické opakování učiva jednotlivců se samostatnými závěry, poté skupinová práce v podobě praktické dílny s úkolem směřujícím k odkrývání dobových artefaktů ve spraši.

V případě zájmu a času: Tvořivé aktivity v muzejní herně – vhodné reflexivní činnosti:
6. Artefiletická dílna s tématem „Umění lidských rukou“ (tajemné setkání v kruhu – vnímání krásy uměleckých artefaktů, expresivně-tvořivá činnost různými výtvarnými technikami – dle věku dětí za hudebního doprovodu hudby primitivních národů).
7. Krátké etudy dramatické výchovy (svolávání k totemu, rozfoukávání ohně, zvuky
v nočním pralese, pochod pravěkou krajinou k domovu…).


Délka programu: 1,5 hod.

Obsahové začlenění do výuky dle RVP: Člověk v dějinách. Počátky lidské společnosti

Při skupinové i samostatné práci program podporuje kreativní činnost dětí v muzejní expozici.

Hodnocení programu:


Vysoké naplnění poznávacího obsahu, neobvyklý zážitek, podpora prosocionálních vztahů v rámci skupiny návštěvníků, směřující k posílení lidského společenství.

Četnost programu:


Od roku 2010 ve stálé nabídce Muzea Komenského v Přerově

Autor a realizace:


Mgr. Kateřina Tomešková, edukační pracoviště Výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově

Leták, plakát a ukázka z fotodokumentace:


www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy/jak-k-nam-lovci-mamutu-prileteli-dymnikem

Videoupoutávka + dokumentární film:


www.youtube.com/watch

Zpět