Naše poslání

Metodické centrum muzejní pedagogiky je jedno z devíti metodických pracovišť Ministerstva kultury v České republice. Vzniklo v roce 2004 na základě Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví, uložené zejména v muzeích a galeriích v České republice, na léta 2003–2008 při Moravskému zemskému muzeu.

Jeho hlavním úkolem je v rámci Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví ČR na léta 2010–2014 sledovat a zkoumat danou muzejní oblast, poskytovat informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávat metodická doporučení a texty, zajišťovat oborové vzdělávání, poskytovat konzultace, spolupracovat s ostatními centry a institucemi, prezentovat a propagovat jeho činnost, tak, aby jeho existence vešla ve všeobecnou známost.

MCMP - základní idea a stručný obsah projektu

Metodické centrum muzejní pedagogiky bude vysoce odborným a specializovaným pracovištěm, jehož hlavní náplní bude zkoumání všech aspektů využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro vzdělávání a výchovu veřejnosti, poskytování metodiky, odborných konzultací a oborového vzdělávání pracovníkům muzeí a muzejní veřejnosti. Cílem působení metodického centra je také šíření poznání o muzejní pedagogice jakožto disciplíně, která je nejen jednou z možností, ale v současnosti i významnou příležitostí neformálního vzdělávání.

MCMP bude připravovat a realizovat pilotní projekty, zaměřené na vytipované problémy prezentace muzejních sbírek a jejich využití v různých formách celoživotního učení nejen směrem k většinové populaci ale zejména k dalším cílovým skupinám návštěvníků (handicapovaní, děti různých věkových kategorií, senioři). Cílem projektů bude ověření nových forem a postupů vzdělávání za účinného využití muzejních sbírkových fondů směrem k vytipovaným cílovým skupinám. Na těchto projektech bude MCMP spolupracovat s dalšími subjekty, např. s vysokými školami, profesními sdruženími a organizacemi i ostatními muzejními centry.

Metodické centrum po dosažení vytčených cílů bude systematicky poskytovat kvalitní metodiku z oblasti muzejní pedagogiky a šířit ji tiskem i prostřednictvím elektronických médií.

VIZE MCMP

Být aktivním a otevřeným účastníkem zkoumání úlohy muzeí v současné společnosti a rozvoje její muzejní kultury a zprostředkovatelem odborných poznatků a praktických zkušeností z oblasti muzejní edukace.