12.12.2023 10:26

Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví


Úvod: Na základě Programového prohlášení vlády České republiky 2014, ve kterém stanoví rezortní priority Ministerstvu kultury pro prosazení účinnějšího modelu rozvoje kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků byl vydán Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014 a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Každý oprávněný žadatel může do programu podat maximálně dvě žádosti o dotaci, na dva projekty v maximální výši požadované dotace 150 000,-Kč na projekt. 

Dotační program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Cíl: Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro děti a mládež, podpora projektů zaměřených na děti a mládež, dále na aktivity podporující rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a prohlubující jejich kulturní zážitky (aktivní výstavy, workshopy, dětské projektové dny, apod.).

Určeno pro:

  • Vlastníky či správce muzejních sbírek povahy zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo příspěvkové organizace zřizované ministerstvem
  • Fyzické či právnické osoby, kterým lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. d), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, mimo příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem

Okruhy:

  1. Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).
  2. Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti edukace v kultuře.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 31. 10. do 15. 12. v roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má být dotace udělena.

Více informací zde