22.01.2022 09:50

MUZEJNÍ EDUKÁTOR

zkouška profesní kvalifikace


Muzejní edukátor je nezbytnou odbornou muzejní pozicí. Didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví muzejních výstav a expozicí různým cílovým skupinám. Návštěvníky muzejní edukátor vzdělává o předmětech kulturní hodnoty, přírodninách, minulých a současných jevech vhodnými metodami a formami. Zprostředkování kulturního dědictví vyžaduje výbornou orientaci v oborech kulturně historických a současně v pedagogické odbornosti.

Profesní kvalifikaci muzejního edukátora odkaz zde

lze dle Nařízení vlády ze dne 6. listopadu 2017 a podle Národní soustavy kvalifikací získat vykonáním zkoušky.

Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu je autorizovanou osobou profesní kvalifikace muzejního edukátora, zajišťuje akreditovaný rekvalifikační program profese muzejní edukátor. Zájemci o vykonání zkoušky profesní kvalifikace získají všechny potřebné informace na www.mcmp.cz.

Jak probíhá přihlášení ke zkoušce profesní kvalifikace?

Uchazeč o vykonání zkoušky profesní kvalifikace zašle na adresu autorizované osoby mcmpmzm.cz žádost o vykonání zkoušky, zašle profesní životopis a doklad znalosti anglického jazyka na minimální úrovni jazykových znalostí B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Autorizovaná osoba stanoví termín zkoušky po vzájemné dohodě s uchazečem. Po stanovení termínu jsou uchazeči zadány konkrétní pokyny pro splnění kompetencí Stanovení edukační koncepce a strategie muzea, Stanovení cílů muzejní edukace, Navržení a zpracování edukačního programu muzea a Prezentace muzejní edukační činnosti, a to v termínu 25 pracovních dnů před termínem zkoušky. Zpracovaný vzdělávací projekt a další podklady podle výše uvedených kompetencí uchazeč odevzdá  pak nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky  na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky.