07.05.2024 10:45

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VIII.

30. 9. – 2. 10. 2024


Masarykovo muzeum v Hodoníně
a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
vás zvou na konferenci pod záštitou Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VIII.

Pestrost v muzejní edukaci

Práce muzejního pedagoga je velmi pestrá, což vyplývá nejen z šíře jeho pracovních činností, ale též z profilace konkrétního muzea, v němž působí. Řada muzeí totiž disponuje sbírkovými předměty široce přesahujícími v zaměření muzea jedno ústřední téma či jeden vědní obor. Mnoho muzejních pedagogů pracuje v muzeích regionálních, vlastivědných, která disponují tematicky a oborově „smíšenými“ sbírkami a ve své sbírkotvorné, badatelské i prezentační činnosti souběžně zprostředkovávají veřejnosti více témat a oborů.
V šířeji profilovaném muzeu se od muzejního pedagoga předpokládá schopnost přirozeně se orientovat v těchto často od sebe velmi vzdálených tématech a dosáhnout v nich adekvátní didaktické znalosti, předávané následně návštěvníkům, a současně schopnost udržet integritu vzdělávací mise muzea. Pestré je i muzejní publikum, kterým pro přímou edukaci nejsou pouze školní skupiny, ale také další segmenty publika, jimž se muzejní pedagog věnuje.
Osmý ročník konference Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií České republiky sleduje několik aspektů, které s pestrostí v muzejní edukaci souvisejí a ve spektru činností muzejního pedagoga hrají zásadní roli. Konference je otevírá prostřednictvím tří tematických bloků:

I. BLOK: EDUKACE V MUZEÍCH SE SMÍŠENÝMI SBÍRKAMI
(teoretické vymezení problematiky, reflexe současného stavu v České republice a na Slovensku, realizované výzkumy, zahraniční zkušenosti)
II. BLOK: ZÁŽITEK, EMOCE A TABU PŘI EDUKACI V MUZEU
(specifika edukace muzejního publika a celkové působení muzea, jeho expozic, výstav atd. na návštěvníky, úskalí a výzvy při zpracovávání vybraných témat pro jednotlivé cílové skupiny, případové studie)
III. BLOK: EDUKACE CÍLENÁ NA JINÉ NEŽ ŠKOLNÍ SKUPINY
(jednorázová i systematická práce s různými skupinami muzejního publika, rozličné edukační formáty, workshopy, kurzy atd. nabízené muzeem laické i odborné veřejnosti, případové studie)

ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKY
Na konferenci se lze přihlásit pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky: forms.gle/DRCic4c8E22R1AJv7

Počet míst je omezen kapacitou sálu. Po jejím naplnění přijímáme zájemce pouze na místa náhradníků.
Na konferenci je možné se přihlásit s odborným příspěvkem, nebo jako běžný účastník bez příspěvku. Název příspěvku, jeho anotaci (do10 řádků) a vlastní profesní medailon (do 8 řádků) uveďte přímo do formuláře e-přihlášky. O rozhodnutí, zda jejich příspěvek bude na program konference zařazen, či nikoli, budou autoři informováni e-mailem v průběhu měsíce června. Po tomto datu bude kompletován
program celé konference.
Účastníci se zavazují, že dodají příspěvek také v písemné podobě pro elektronický sborník do 31. 11. 2024.