ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PRO KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

 

Na základě znalostí získaných v kurzu a s použitím odborné muzejně pedagogické literatury popište vlastní muzejně-pedagogický projekt:

 

a) Příklady dobré praxe

Představte muzejně edukační program (dále MEP; jeho cíl, obsah, metody… viz níže), který jste uskutečnili ve vašem muzeu a vyhodnoťte jej z hlediska přínosu pro zvolenou cílovou skupinu, uveďte klady i zápory a proveďte jejich reflexi. Zdůvodněte projekt teoretickými východisky z odborné literatury. Zpracujte popisovaný program nebo jeho část do Příkladů dobré praxe - viz http://mcmp.cz/cz/cz-projekty/priklady-dobre-praxe/.

 

nebo:

 

b) Návrh muzejně edukačního programu

Navrhněte nový MEP pro expozici nebo aktuální výstavu ve vašem muzeu, popište a zdůvodněte jeho téma, cíl, obsah… (viz níže), určete cílové skupiny, zdůvodněte užité didaktické metody s ohledem na cílovou skupinu, uvažujte o didaktických zásadách podstatných apod. Podepřete program teoretickými východisky z odborné  literatury.

 

Součástí obou témat bude:

cíl – jaké jsou vaše edukační cíle, čeho chcete u dané cílové skupiny tímto MEP dosáhnout, co by si měli z muzea „odnést“ (změny v oblasti kognitivní, emoční a postojové);

obsah – stanovit na základě tématu vlastní výstavy/expozice;

didaktické metody – specifikovat tyto metody, zdůvodnit jejich užití s ohledem na stanovené cíle a cílovou skupinu;

organizační forma – vysvětlit její opodstatnění s ohledem na cíl, zdůvodnit její vhodnost ve vztahu k použitým metodám i k cílové skupině;

didaktické prostředky (materiální pomůcky x nemateriální, např. did. metody a zásady) – jejich specifikace a zdůvodnění jejich užití v muz. ed. programu;

evaluace – způsob, jak zjišťujete/budete zjišťovat úspěšnost programu.

 

Struktura práce:

1. Titulní strana

2. Obsah

3. Úvod

4. Vlastní text práce

5. Závěr

6. Seznam použité literatury

7. Přílohy (nepočítají se do rozsahu práce; fotografie, pracovní listy)

Rozsah práce min. 10 stran.

Literaturu citujte dle http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/citace_opora.pdf - podstatná je kapitola 4.