Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Hra na muzeum aneb Co zahalil čas do pláště pana Komenského (animační muzejní program)

Cílová skupina: děti a mládež
Tématická oblast: historické
Téma: raný novověk, osobnost Učitele národů
Cíl: seznámit návštěvníky s vývojem poznání a základů věd v období raného novověku, poukázat na podmínky vzniku novodobých pedagogických názorů a jejich význam pro úroveň evropské vzdělanosti

Díky stálé expozici Školní třídy ze 17. století mají účastníci programu možnost zážitkovou formou a vlastním přičiněním poznávat základní mezníky v životě i díle Jana Amose Komenského. Navíc si v rámci metod objektového učení a smyslového vnímání dobových předmětů sami vytvoří představu o dění ve staré škole. Při smyslové hře s neobvyklými školními atributy si každý může přirozeným způsobem začít uvědomovat význam vzdělávání v minulosti a jeho historickou souvislost s vývojem vědy i umění.

Aktivity v muzejní expozici:
1. Oblíbená představa přesunu v čase – poslech neobvyklého poměrně hlasitého zvuku hodinového stroje, příšeří v expozici (přivřená renesanční okenice, kterou proniká jen několik paprsků světla). Příchozí návštěvníci si bojácně sedají na tvrdé dřevěné lavice, v koutě u stolu se krčí tajemná ženská postava v čepci. Záměrné navození dobové atmosféry.
2. Hraná dramatická ukázka ze staré školy (představa autentického vyprávění první ženy J. A. K., Mandaleny Vizovské – roli ztvárňuje muzejní pedagožka v dobovém kostýmu v prostředí expozice, kterým je autentická školní třída ze 17. století).
3. Seznámení s dobovými událostmi – hlubší kontext učiva podpořen projekcí motivačního filmu o osobnosti J. A. K., doplněnou o odborný komentář pedagožky (filmový historicko-dokumentární snímek k edukačním účelům z vlastní muzejní produkce).
4. Zvukové a vizuální aktivity k podpoře historické představivosti (nahrávky dobové hudby a zvuků, ukolébavka paní Komenské – sólový zpěv).
5. Hra na časové ose - hmatové zážitky z dobových artefaktů – faksimile, kopie. Skupinová výchovně vzdělávací činnost s využitím edukačního potenciálu muzeálií v rámci objektového učení.
6. Badatelský list ve formě- starobylého dopisu se signetem („dva v jednom“). Výtvarná činnost – skládání dle vzoru, která směřuje k pochopení významu formy, přímo v prostorách dobové třídy. Tamtéž krasopisné nadepsání dopisu – cílení k pochopení významu dobové iniciály, ale i pracnosti řemesel.

V případě zájmu a času: Odměna malým i velkým badatelům – reflexe v podobě „nakouknutí“ do depozitáře:
7. Badatelské pozorování a malé poodhalení depozitního tajemství muzejních sbírek – ukázka autentických originálů jako svědků času (v „nakašírovaných“ prostorách, ze kterých „možná před chvílí poodešel“, dle slov jeho ženy, od právě rozepsaného dopisu Učitel národů). Vhodné pro mladší badatele, ale také pro nadšené zájemce
o metody zážitkové historie či návštěvníky z řad seniorů, kteří si dodnes váží díla velkých osobností. Možnost reflexivní diskuse.
8. Badatelské pozorování a větší poodhalení depozitního tajemství muzejních sbírek – ukázka autentických originálů jako svědků času (ve stejných prostorách, ale s možným erudovaným výkladem správkyně depozitáře a historičky-komenioložky, směřovaným do oblasti historie starých tisků a odborných znalostí o životě a díle J. A. K.). Vhodné pro studenty VŠ, ale i SŠ, či specializované odborné exkurze.


Délka programu: 1,5 hod.

Obsahové začlenění do výuky dle RVP: Program vychází z učiva českého jazyka, vlastivědy, dějepisu, hudební a výtvarné výchovy a lze jej obsahově začlenit do výuky dle RVP (např. Člověk v dějinách).

Při skupinové i samostatné práci program podporuje kreativní činnost návštěvníků v muzejní expozici.

Hodnocení programu:


Cílené zaměření vzdělávacího obsahu s širším začleněním poznatků do oblasti společenských i přírodních věd, dobová hra, pozitivní vnímání velkých osobností z pohledu jednotlivce i skupiny, úcta ke vzdělání.

Četnost programu:


Od roku 2012 ve stálé nabídce Muzea Komenského v Přerově

Autor a realizace:


Mgr. Kateřina Tomešková, edukační pracoviště Výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově

Leták, plakát a ukázka z fotodokumentace:


www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy/hra-na-muzeum-aneb-cesta-pro-mlade-badatele-po-stopach-muzejni-mysky

Videoupoutávka + vzdělávací motivační film:


www.youtube.com/watch

Zpět