04.06.2021 09:43

Óóó Indiáni

výstava Dětského muzea MZM


18. 6. 2021 - 17. 7. 2022

http://www.mzm.cz/pavilon-anthropos/ooo-indiani/

Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky - zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny.

Výstava se koná za finanční podpory MKČR.

Výstava je členěna do několika stěžejních částí, které se věnují různým tématům.

Ústřední část výstavy představuje typy staveb včetně vybavení jednotlivých obydlí, v němž jednotlivé skupiny původních obyvatel Ameriky žily dle podnebních podmínek i způsobu života. Jednotlivé národy a kmeny jsou dále znázorněny i z hlediska řemeslných dovedností a umění. Zmíněny jsou hry, hračky, indiánské písmo i způsoby dorozumívání. Následuje ukázka oděvů dle podnebí, počasí či dostupnosti materiálu a rozmanitých způsobů zdobení svršků. Součástí jsou i příklady účesů a ozdob do vlasů u mužů i žen.

Další část výstavy je věnována obživě, která hrála v životě Indiánů důležitou roli. Přežití kmene záviselo na dobrém zdroji potravy, ať už to byl lov, sběr nebo zemědělství. Představeny jsou různé techniky a zbraně určené k lovu podle jednotlivých kulturně geografických oblastí. A prezentovány jsou zde rovněž rozličné dopravní prostředky Indiánů. Přiblížíme si i důležitý dopravní prostředek, pomocníka při lovu, který byl také významným symbolem majetku a společenského postavení - koně a neméně důležitého a posvátného tvora, bez kterého by nebylo možné na pláních přežít - bizona.

Tato část zahrnuje i téma válečnictví, vysvětlení jednotlivých pojmů, představení zbraní a předmětů spojených s lovem či bojem. Vypodobněni jsou i nejznámější významní váleční náčelníci, vůdci odporu, kteří se stavěli proti osadníkům, politikům a oddílům přicházejících Evropanů a jejich amerických následníků.

Poslední část výstavy se pokusí ozřejmit duchovní život Indiánů. Mezi společné kulturní znaky domorodých obyvatel patřily mýty o stvoření světa, původu člověka, zvířat a rostlin. Základem je víra v duchovní bytosti a duše, spojená s kultem předků. Pokusili jsme se interpretovat například tradici výroby masek, totemismus, významné obřady, šamany, léčitelství a další.

Uvedeny jsou i jednotlivé kulturně geografické areály, jejichž součástí je řada společenství s výrazně vymezeným teritoriem, jazykem a jedinečnou tradicí. Stručně je popsána i kolonizace kontinentu Evropany a jejich soupeření včetně následků, které měl jejich příchod na původní obyvatele Ameriky. Nakonec si povšimneme života současných domorodých Američanů.

Ve výstavě je připravena pestrá škála interaktivních prvků: repliky předmětů na dosah - předměty denní potřeby jako hračky indiánských dětí, oděvy, ozdoby, hudební nástroje, obřadní předměty a zbraně; smyslové hry, řemeslné aktivity, stylizované scény a dětský katalog s hrou a výtvarnými aktivitami. Dále galerie reprodukcí výtvarných děl významných osobností, ilustrace, fotografie a další texty prostřednictvím dotykových obrazovek, hry na dotykové obrazovce, animace, technologie virtuální reality, videomapping i promítání.

Výstavní projekt je určen pro rodiny s dětmi od předškolního věku až po dospívající mládež. Srdečně vítáni jsou rovněž senioři a zdravotně znevýhodnění návštěvníci. V rámci projektu bude probíhat celá řada doprovodných programů - tvůrčích dílen a přednášek pro širokou veřejnost a výukové programy pro školní a zájmové skupiny.